ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ της 1ης Φεβρουαρίου 2019

ΠΡΑΚTΙΚΟ ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗΣ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ

Της Εταιρείας µε την επωνυμία «P.D.S. FOODIE ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με διακριτικό τίτλο «P.D.S. FOODIE ΙΚΕ» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 148344901000.

Στην Μεταμόρφωση σήμερα στις 1 Φεβρουαρίου 2019, ημέρα Παρασκεύη και ώρα 10:00 π.µ. στα γραφεία της εταιρείας «P.D.S. FOODIE
ΙΚΕ
» που βρίσκονται στην οδό Γ. Παπανδρέου 119 στη Μεταμόρφωση, συνήλθαν σε Γενική Συνέλευση, κατόπιν προσκλήσεως του Διαχειριστή της εταιρείας κ. Λουκά Πετροπουλέα του Ευαγγέλου , οι εταίροι της εταιρείας.

Κατά την Συνεδρίαση παρέστησαν οι εταίροι : Λουκάς Πετροπουλέας, Διαχειριστής, Εταίρος και Αλεξάνδρα Καραπιπέρη εταίρος

Διαπιστώνεται ότι η συνεδρίαση των Εταίρων είναι σε πλήρη απαρτία και έγκυρα συνεδριάζει, ως παρισταμένων απάντων των Εταίρων της ΙΚΕ.

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ∆ΙΑΤΑΞΗΣ : ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ (κατ΄ άρθρο 47 παρ.2 Ν.4072/2012)

Ο διαχειριστής της Ι.Κ.Ε. στην ειδική αυτή συνεδρίαση των Εταίρων της ΙΚΕ βεβαιώνει ότι η ως άνω αναγραφόμενη εταιρεία απέκτησε ιστοσελίδα από τον πάροχο WEBNODE με την ονομασία «pdsfoodie.webnode.gr”

Εξαντληθέντων των Θεμάτων της Ημερήσιας διάταξης, λύνεται η Συνεδρίαση και συντάσσεται το παρόν Πρακτικό το οποίο και υπογράφεται ως κάτωθι :

Ο ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΟΣ                                  Η ΕΤΑΙΡΟΣ

ΛΟΥΚΑΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΕΑΣ                                                                  ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΚΑΡΑΠΙΠΕΡΗ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ

ΛΟΥΚΑΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ

admin

Newsletter

Εγγραφείτε στη λίστα αλληλογραφίας μας για να λάβετε τις ενημερώσεις στα εισερχόμενά σας ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Επικοινωνία

  • Γεωρ. Παπανδρέου 119,
    Μεταμόρφωση, 144 52, Ελλάδα
  • (+30) 210 300 38 39

  • info@pdsfoodie.gr

Η εταιρεία μας

H εταιρεία P.D.S. Foodie Ι.Κ.Ε. ιδρύθηκε με σκοπό την ολοκληρωμένη κάλυψη των αναγκών των πελατών μας, με υψηλής ποιότητας προϊόντα και άμεση εξυπηρέτηση. H καλύτερη επιλογή για τους επαγγελματίες μαζικής εστίασης.

Copyright 2020 P.D.S. Foodie ©  All Rights Reserved Powered by MarketeersTeam