ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ της 28ης Νοεμβρίου 2018

ΠΡΑΚTΙΚΟ ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗΣ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ

Της Εταιρείας µε την επωνυμία «P.D.S. FOODIE ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με διακριτικό τίτλο «P.D.S. FOODIE ΙΚΕ» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 148344901000.

Στην Μεταμόρφωση σήμερα στις 28 Νοεμβρίου 2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 π.µ. στα γραφεία της εταιρείας «P.D.S. FOODIE ΙΚΕ» που βρίσκονται στην οδό Γ. Παπανδρέου 119 στη Μεταμόρφωση, συνήλθαν σε Γενική Συνέλευση, κατόπιν προσκλήσεως του Διαχειριστή της εταιρείας κ. Λουκά Πετροπουλέα του Ευαγγέλου , οι εταίροι της εταιρείας.

Κατά την Συνεδρίαση παρέστησαν οι εταίροι :
Λουκάς Πετροπουλέας, Διαχειριστής, Εταίρος και
Αλεξάνδρα Καραπιπέρη Εταίρος

Διαπιστώνεται ότι συνεδρίαση των Εταίρων είναι σε πλήρη απαρτία και έγκυρα συνεδριάζει, ως παρισταμένων απάντων των Εταίρων της ΙΚΕ.

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ∆ΙΑΤΑΞΗΣ : ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΛΥΨΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΤΟΥ ΕΤΑΙΡΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΠΟΣΟΥ ΕΥΡΩ ΔΕΚΑ ΧΙΛΙΑΔΩΝ (10.000,00 €)

Ο διαχειριστής της Ι.Κ.Ε. στην ειδική αυτή συνεδρίαση των Εταίρων της ΙΚΕ βεβαιώνει ότι το Εταιρικό Κεφάλαιο της Εταιρείας είναι δέκα χιλιάδες (10.000,00) Ευρώ, ως σχετικό Καταστατικό ίδρυσης, καταβλήθηκε εξ ολοκλήρου στο ταμείο της Εταιρείας, κατ’ αναλογία των εταιρικών μεριδίων εκάστου των Εταίρων και ότι έγιναν οι δέουσες λογιστικές εγγραφές στα επίσημα Βιβλία της.

Ο διαχειριστής της ΙΚΕ, αφού έλαβε γνώση της κατάστασης των λογαριασμών της Εταιρείας και μετά από έρευνα των Βιβλίων, των δικαιολογητικών και των λοιπών εγγράφων της Εταιρείας, πιστοποιεί ότι το Κεφάλαιο των Ευρώ 10.000,00 καταβλήθηκε εξ ολοκλήρου και τοις μετρητοίς κατ’ αναλογία των εταιρικών μεριδίων των εταίρων της Εταιρείας.
Ειδικότερα εκδόθηκαν η υπ’ αριθμό απόδειξη Νο.1 / 28-11-2018, με αύξων αριθμό εγγραφής 1 στο Γενικό Ημερολόγιο, Ευρώ 9.000,00 εκ μέρους του Εταίρου Λουκά Πετροπουλέα του Ευαγγέλου, και η υπ’ αριθμό απόδειξη Νο.2 / 28-11-2018, με αύξων αριθμό εγγραφής 2 στο Γενικό Ημερολόγιο, Ευρώ 1.000,00 εκ μέρους της εταίρου Αλεξάνδρας Καραπιπέρη.
Τα ως άνω χρήματα καταχωρήθηκαν στο Ημερολόγιο Ταμείου της Ι.Κ.Ε. Περαιτέρω πιστοποιείται ότι καταχωρήθηκε το Εταιρικό Κεφάλαιο στο Ισοζύγιο Γενικού Καθολικού.

Εξαντληθέντων των Θεμάτων της Ημερήσιας διάταξης, λύνεται η Συνεδρίαση και συντάσσεται το παρόν Πρακτικό το οποίο και υπογράφεται ως κάτωθι :

Ο ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΟΣ                                                Η ΕΤΑΙΡΟΣ
ΛΟΥΚΑΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΕΑΣ                                                      ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΚΑΡΑΠΙΠΕΡΗ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ

ΛΟΥΚΑΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΕΑΣ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ

admin

Newsletter

Εγγραφείτε στη λίστα αλληλογραφίας μας για να λάβετε τις ενημερώσεις στα εισερχόμενά σας ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Επικοινωνία

  • Γεωρ. Παπανδρέου 119,
    Μεταμόρφωση, 144 52, Ελλάδα
  • (+30) 210 300 38 39

  • info@pdsfoodie.gr

Η εταιρεία μας

H εταιρεία P.D.S. Foodie Ι.Κ.Ε. ιδρύθηκε με σκοπό την ολοκληρωμένη κάλυψη των αναγκών των πελατών μας, με υψηλής ποιότητας προϊόντα και άμεση εξυπηρέτηση. H καλύτερη επιλογή για τους επαγγελματίες μαζικής εστίασης.

Copyright 2020 P.D.S. Foodie ©  All Rights Reserved Powered by MarketeersTeam